Åpenhetsloven

Chilimobil – Våre etiske retningslinjer

Formål 

Chilimobil AS er omfattet av lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). Åpenhetsloven pålegger Chilimobil AS en plikt til å offentliggjøre en redegjørelse av de konkrete aktsomhetsvurderingene som er gjennomført. Dette dokumentet er en redegjørelse av Chilimobil AS sine aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven. Formålet med redegjørelsen er å kommunisere utad og gi allmennheten innsikt i Chilimobil AS sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger. 

Redegjørelse

Etter åpenhetsloven § 5 er Chilimobil AS pliktig til å offentligjøre en redegjørelse av aktsomhetsvurderingene i henhold til åpenhetsloven § 4. 

Chilimobil AS er et norskeid mobilselskap som ble grunnlagt i 2011 med hovedkontor i Moss, samt kundeservice og deler av administrasjonen i Bergen. Selskapet leverer mobiltelefoni- og datanett-tjenester over Telia Norges mobilnett.

Chili Mobil har, og har hatt som mål, å være en markedsutfordring til de øvrige teleselskapene i Norge på pris og kundeservice. Mobilselskapet lanserte sine tjenester i det norske mobilmarkedet 17. april 2012. Chilimobil retter seg i hovedsak mot abonnementskunder med høyt dataforbruk.

CEO og styret har øverste ansvar for at Chilimobil AS overholder kravene etter åpenhetsloven. Ansvar for overholdelse av åpenhetsloven, samt interne rutiner for å redusere risiko for negative konsekvenser er forankret i styret. 

Chilimobil AS utarbeidet allerede høsten 2021 retningslinjer for våre etiske retningslinjer og verdier og har derfor ligget i forkant av det lovpålagte arbeidet med åpenhetsloven. Gjennom dette har vi tatt en gjennomgang av egne operasjoner, samt våre leverandører og forretningsforbindelser og kartlagt- og vurdert risikoen for negative konsekvenser på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

I vår tilnærming til aktsomhetsvurderingene har vi tatt med i beregningen at en tjenesteleverandør innen telekommunikasjon med norske eiere og som bruker norsk infrastuktur, har en lav risiko, sammenlignet med andre næringer. Risikoen er også vurdert utfra at vi er en tjenesteytende virksomhet som tilbyr tjenester, i motsetning til produksjonsvirksomheter som generelt sett anses å ha en høyere risiko. 

Vi har ikke avdekket faktiske negative konsekvenser internt i virksomheten. Siden vi til enhver tid følger gjeldende regelverk i Norge, kombinert med at ansvarlighet er forankret i virksomheten, er vår vurdering at det foreligger en svært lav risiko for negative konsekvenser internt i virksomheten. 

Chilimobil samarbeider med en rekke leverandører og forretningsforbindelser som leverer varer eller tjenester vi har behov for. Våre leverandører og forretningsforbindelser driver hovedsakelig virksomhet i Norge og leverer blant annet følgende varer og tjenester og det har ikke blitt avdekket faktiske negative konsekvenser hos våre leverandører og forretningsforbindelser. 

Det anses derfor ikke nødvendig å prioritere risiko, gjennomføre tiltak, overvåke resultatet av tiltak og kommunisere til interessenter i henhold til åpenhetsloven § 4 bokstav c, d og e. Vår beslutning om å ikke iverksette tiltak er i tråd med forholdsmessighetsprinsippet etter åpenhetsloven § 4 annet ledd. 

Informasjon og rutiner

Etter åpenhetsloven § 6 har enhver rett til å innhente informasjon om hvordan Chilimobil AS håndterer negative konsekvenser på menneskerettigheter og arbeidsforhold (informasjonskrav). Chilimobil har etablert en intern rutine for å sikre overholdelse av kravene til aktsomhetsvurderingene og for å sikre overholdelse av informasjonsplikten. Ved informasjonskrav, se Chilimobil As sine nettsider eller send en skriftlig henvendelse til lars.ryen.mill@chilimobil.no.

Chilimobil – Våre verdier:

Chilimobil – Våre etiske retningslinjer