Generelle avtalevilkår

Person står i en stue, smiler og holder sin mobiltelefon

Chilimobil AS

NO 997 629 485 MVA

St. Jakobs plass 9
5008 BERGEN

Personvernerklæring →

Vilkår for skadeforsikring →

Salgsbetingelser for nettbutikk →

Avslutte ditt Chilimobil-abonnement →

Åpenhetsloven →

Angrerett →

Klage →

Dato: 26. februar 2019

 1. Definisjoner

Denne abonnementsavtalen (heretter “Avtalen”) inngås mellom Kunden og Chilimobil AS (heretter “Chilimobil”) og gir Kunden tilgang til Chilimobil sine teletjenester. Med “Kunden” menes den person (fysisk eller juridisk) som inngår Avtalen med Chilimobil. Med “Bruker” menes Kunden selv, eller en person som benytter abonnementet. Med “Kortet” menes et SIM-kort som settes inn i terminalen for å oppnå tilknytning til Chilimobils teletjenester. Med “Månedsavgift” menes et fast månedlig beløp som Kunden betaler for abonnementstjenester hvor dette fremgår. Med “BKN” menes Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon.

 1. Avtaleinngåelse

Ved kontantkortabonnement anses Kunden å ha akseptert Avtalen når abonnementet tas i bruk. Ved andre typer abonnement (etterskuddsvis betaling) anses kunden å ha akseptert Avtalen ved bestilling eller endring av sitt abonnement.

Kunden kan som vilkår for Chilimobils aksept avkreves forskuddsbetaling, depositum eller garanti. Chilimobils aksept bekreftes ved at Kunden får tilgang til Chilimobils teletjenester. Slik tilgang skal normalt gis den dagen Chilimobil aksepterer Avtalen. Det er Kundens ansvar å sørge for at innholdet i Avtalen til enhver tid er kjent for Bruker. En grunnleggende forutsetning for Chilimobils aksept av Avtalen og tilbud av teletjenester, er at Kunden ikke tidligere har misbrukt oppsigelsesretten i henhold til Avtalens pkt. 11, f.eks. ved gjentatte abonnementstegninger, manglende betalinger og oppsigelser.

 1. Tjenestene

Når det foreligger en gyldig avtale, får Kunden tilgang til de avtalte teletjenestene fra Chilimobil (“Tjenestene”). Kunden har ikke rett til å benytte andre tjenester enn de som til enhver tid følger av Avtalen. Chilimobil forbeholder seg retten til å sperre Kundens tilgang til slike tjenester, eventuelt heve Avtalen, dersom Kundens bruk av slike tjenester utgjør et vesentlig mislighold av Avtalen. Unnlatelse av å betale abonnement ansees som vesentlig mislighold.

Chilimobil forbeholder seg retten til å ta betalt for tilgang til mobil IP-telefoni, og Kunden vil i så fall bli informert i forkant om tilgangsmuligheter, tjenestepakker og priser.

Chilimobil er ikke ansvarlig for at Kunden har uavbrutt tilgang til Tjenestene, eller dersom tekniske forhold skulle hindre signaloverføring. Tjenestene og vedlikeholdet skal være i overensstemmelse med gjeldende regelverk og relevante, alminnelig aksepterte standarder. Chilimobil forbeholder seg videre å kunne utføre vedlikehold eller annet som Chilimobil anser nødvendig, og har ikke ansvar for samtalebrudd e.l. dette måtte forårsake. Planlagte, lengre avbrudd skal Chilimobil gi Kunden forhåndsvarsel om. Driftsavbrudd som varer mer enn 5 (fem) dager sammenhengende fra feilmelding er mottatt, skal på anmodning fra Kunden kompenseres med forholdsmessig refusjon av Månedsavgift (kun aktuelt der det foreligger Månedsavgift), forutsatt at avbruddet ikke skyldes forhold som ligger utenfor Chilimobils kontroll.

 1. Abonnementstyper

Chilimobil har to typer abonnement, et kontantkortabonnement basert på forhåndsbetaling og abonnement hvor månedsavgiften faktureres forskuddsvis for hele måneden og hvor bruk faktureres etterskuddsvis.

Begge typer abonnement kan ha lik pris inkludert for EU og EØS, priser for denne bruken er basert på normalt forbruk for reisende til EU, bruk utover dette vil kunne bli fakturert til normale overforbrukspriser. Tjenestene er satt opp for bruk i Norge. Bruk av datatrafikk og -tjenester i utlandet kan føre til ekstra kostnader. Kunden er pliktig til selv å undersøke gjeldende prisnivå for det aktuelle landet på www.chilimobil.no.

Trafikk til spesialnummer, kortnummer, opplysning og til/i utland, omfattes ikke av inkluderte enheter, og vil bli fakturert i henhold til priser som angitt på www.chilimobil.no.

Tjenester levert av Chilimobils partnere som gir tilgang til innhold, løper fra bestillingsdagen og faktureres fra denne dato til samme dato i påfølgende måned inntil oppsigelse. Merk at også vilkår hos våre partnere, som opplyst ved bestilling, er gjeldende.

4.1 Abonnement

Priser, gebyrer og inkluderte tjenester følger til enhver tid av den gjeldende prislisten. Se for øvrig kapittel 8 for nærmere informasjon om fakturering og betaling.

4.2 Kontantkort

Kontantkortet er gyldig i 12 (tolv) måneder fra kortet tas i bruk. Chilimobil kan avslutte abonnementet dersom du ikke har fylt på kontantkortet ila siste 12 mnd. og det ikke har vært i bruk ila siste 3 mnd. Du vil få varsling 30 dager før avslutning. Eventuell restsaldo ved slik avslutning av abonnement vil bli slettet. Restsaldo utbetales ikke ved utportering, skifte av abonnementstype eller andre endringer.

Chilimobil tar forbehold om at gyldighetstiden på et kontantkort kjøpt under en kampanje kan ha kortere gyldighetstid enn 12 måneder.

Eventuelle bonuser som gis Kunden ved porteringer (man tar med seg sitt telefonnummer fra gammel operatør) gjelder bare én gang. Dette gjelder også andre typer bonus som gis dersom det ikke eksplisitt sies noe annet. Chilimobil Kontroll er et abonnement med fast betaling for definerte nivåer av ringeminutter, SMS og data (MB) (“inkluderte enheter”). Avtaleinngåelse er avhengig av registrering med månedlig automatisk kredittkorttrekk. Dersom Kunden ikke bruker opp inkluderte enheter i løpet av fakturaperioden, vil resterende saldo bortfalle. Nye enheter vil bli fylt opp automatisk ved start på neste betalingsperiode. I løpet av måneden kan man fylle på saldoen ved kjøp av enheter på nett eller i butikk. Alle inkluderte elementer kan brukes for trafikk i Norge. Trafikk utover inkluderte enheter, faktureres i henhold til priser som angitt på www.chilimobil.no. Dersom månedlig betaling uteblir, bortfaller inkluderte enheter. Kunden kan likevel kjøpe enheter i butikk eller på nett.

Dersom Kunden velger å si opp abonnementet, vil resterende saldo bortfalle. I tilfellet der Kunden avslutter månedlig betaling vil Chilimobil kunne avslutte abonnementet umiddelbart dersom det ikke har vært trafikk i en periode på 6 (seks) måneder, eller når det er gått 9 (ni) måneder uten at abonnementet er fylt på med minst NOK 75. Eventuell restsaldo vil ved slik avslutning av abonnementet bli slettet.

Chilimobil Plusstjenester er tilleggstjenester som kjøpes til Kundens eksisterende abonnement. Dette gir da et visst antall SMS eller data (MB) som fritt kan benyttes så lenge abonnementet er aktivt. Plusstjenester har en gyldighet på inntil 30 (tretti) dager fra kjøp. En eventuell restsaldo ved Kundens eller Chilimobils oppsigelse av abonnementet, vil bli slettet.

 1. SIM-kortet

Kunden er ansvarlig for at PIN- og andre sikkerhetskoder oppbevares på en trygg måte slik at de ikke blir kjent av uvedkommende. Chilimobil oppfordrer Kunden til å endre PIN-koden som følger det mottatte SIM-kortet. Det advares mot å notere koden på SIM-kortet, teleutstyret eller tilsvarende, eller å koble ut bruken av PIN-koden, eller å forlate terminalen etter at PIN-koden er tastet inn. SIM-kortet er Chilimobils eiendom, og skal bare brukes i typegodkjent abonnentutstyr/ terminal som er i forskriftsmessig stand. Det er ikke tillatt å gjøre inngrep i SIM-kortet. Chilimobil kan frakoble ikke-forskriftsmessig utstyr.

 1. Ansvar ved tap/tyveri av SIM-kortet

Dersom Kortet blir frastjålet skal tyveriet straks meldes Chilimobil Kundesenter på telefon 02445. Kunden kan kreve skriftlig bekreftelse på mottatt sperremelding. Kunden er selv ansvarlig for misbruk av terminal / SIM-kortet inntil sperremelding er mottatt av Chilimobil. Etter Chilimobils mottak av sperremelding, er Kundens ansvar begrenset til NOK 1.000, med unntak som angitt rett under.

Ved senere tapsmelding til Chilimobil Kundesenter, eller dersom misbruket er muliggjort ved uaktsomhet fra Kundens side, er Kundens ansvar begrenset til NOK 10.000. Tapsbegrensningene gjelder ikke for det tilfellet at misbruket er muliggjort ved Kundens grove uaktsomhet, eller hvor Kunden grovt uaktsomt har misligholdt Avtalen. Som grovt uaktsomt skal i alle tilfeller regnes at Kunden drøyer mer enn 6 (seks) timer med å underrette Chilimobil Kundesenter fra det tidspunkt telefonen/Kortet hadde kommet på avveie.

 1. Fellesfakturerte tjenester

Med fellesfakturert tjeneste forstås innholdstjeneste levert av tredjepart som tilbys via Chilimobils Tjeneste og som belastes Kundens forhåndsbetalte saldo. Kunden kan sperre for all tilgang til fellesfakturert tjeneste eller et predefinert utvalg av numre ved å henvende seg til Chilimobil Kundesenter. En klage på fellesfakturerte tjenester kan rettes direkte til tredjepartsleverandør, eller den kan rettes til Chilimobils Kundeservice som tar saken videre med tredjepartsleverandøren. Ved tvist kan Kunden også bringe klagen inn for BKN.

 1. Priser og betaling

De til enhver tid gjeldende priser og gebyrer fremgår av Chilimobils prisliste på www.chilimobil.no.

Forbruk utover tilgjengelig saldo for kontantkort vil bli trukket ved neste ladding, eventuelt etterfakturert for abonnement.

Begrensinger i bruk følger kapittel 16.

MVA avgift vil bli fakturert iht. satser for fastlandet. Abonnenter på Svalbard blir belastet samme MVA sats som fastlandet. Dette er begrunnet i at vi ikke kan administrere hvor teletjenestene er konsumert i Norge.

Etterfakturering av tjenester skjer med syv (7) dagers betalingsfrist. Chilimobil vil kunne legge til et fakturagebyr på NOK 15 i iht. faktureringsrutiner. Fakturagebyret er knyttet opp mot fakturaadministrasjon og vil normalt frafalles eller reduseres hvor kunden reduserer Chilimobils fakturaadministrasjon ved for eksempel bruk av avtalegiro og/eller eFaktura.

Eventuell reklamasjon må skje innen rimelig tid og under alle omstendigheter innen betalingsfristen. Dersom betaling ikke har skjedd innen betalingsfristens utløp, sendes purring/inkassovarsel. Purring og inkassovarsel ansees også som varsel om stengning. Dersom betaling ikke skjer innen ny frist, kan abonnementet bli stengt. For abonnement vil fast månedsavgift fortsette å løpe for stengte abonnement inntil abonnement er terminert. Avtalen kan termineres av Chilimobil ved fortsatt uteblitt betaling uten varsel. Kravet, samt omkostninger, vil bli oversendt inkasso. Ved forsinket betaling kan Chilimobil kreve dekket omkostninger og renter iht. forsinkelsesrenteloven. Kunden har uansett alltid krav på innsyn i fakturagrunnlaget, jf. ekomforskriften § 1-9.

Dersom abonnementet stenges som følge av Kundens mislighold eller av andre grunner, vil Kunden ved eventuell gjenåpning bli belastet det til enhver tid gjeldende gjenåpningsgebyr.

 1. Adresseendring mv.

Kunden må melde adresseendring til Chilimobil innen 2 (to) uker etter at adressen faktisk er endret. Kunden skal opplyse om korrekt brukerinformasjon så som navn, fødselsdato og adresse, for det/de abonnement Kunden er ansvarlig for. Kunden kan når som helst endre brukerinformasjon.

 1. Kundeopplysninger og markedsføring

Chilimobil bevarer taushet om innholdet av elektronisk kommunikasjon og bruken av elektronisk kommunikasjon, jf. ekomloven § 2-9.

Kunden gjøres oppmerksom på at reservasjon mot oppføring i opplysningssystem kan gjøres vederlagsfritt, jf. ekomforskriften § 6-2.

Chilimobil kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor Kunden, herunder elektronisk kommunikasjon (SMS, MMS, e-post osv.), for å informere om eller markedsføre sitt tjenestetilbud, i henhold til markedsføringsloven § 15.

Kunden kan reservere seg mot å motta markedsføring ved å kontakte Chilimobils Kundesenter eller ved å klikke på avmeldingsknappen på selve utsendelsen.

Kunden kan også reservere seg mot overføring av informasjon til nummeropplysningstjeneste og utlevering til tredjepart i forbindelse med bestilling av lokaliseringstjenester eller andre tjenester. Reservasjoner etter dette punkt rettes til Chilimobils Kundesenter.

For informasjon om Chilimobils behandling av personopplysninger vises det til vår personvernerklæring: chilimobil.no/personvern

Dersom Kunden mener at Chilimobils behandling av personopplysninger ikke stemmer med det som er beskrevet her eller at Chilimobil på andre måter opptrer i strid med personvernreglene, kan klage sendes til Datatilsynet. Mer informasjon finnes her: www.datatilsynet.no

 1. Mislighold

Chilimobil kan heve Avtalen med umiddelbar virkning dersom Kunden eller Brukeren vesentlig misligholder Avtalen, eller utnytter Tjenestene i strid med pkt. 16 nedenfor. Som vesentlig mislighold regnes også misbruk av ID eller annen bevisst feilregistrering av brukerens identitet. Chilimobil kan ikke holdes ansvarlig hvis tilgangen til Tjenestene, eller deler av disse, stenges for Kunden eller Brukeren. Ved heving av Avtalen fra Chilimobils side stenges tilgangen til Tjenestene umiddelbart. Klage på Chilimobils Tjenester, regninger osv. rettes til Chilimobils Kundesenter. For grovere tilfeller av misbruk forbeholder Chilimobil seg retten til å kreve erstattet fra Kunden sitt fulle økonomiske tap.

 1. Nummerportabilitet

Ved overføring (innportering) av telefonnummer til Chilimobil tar dette vanligvis 14 (fjorten) dager fra bestilling. Innportering innebærer at Kunden inngår en ny avtale med Chilimobil. Kunden er selv ansvarlig for å gjøre opp med tidligere tilbyder av teletjeneste. Utportering av telefonnummer fra Chilimobil er å anse som oppsigelse av Avtalen med Chilimobil. Kunden skal betale alle avgifter frem til Avtalens opphør, og alle av Avtalens relevante bestemmelser gjelder frem til utestående beløp er betalt.

 1. Oppsigelse av avtalen eller bytte av abonnement

Oppsigelse av Avtalen skal skje skriftlig. Kunden kan når som helst og uansett årsak si opp Avtalen. Avtalen opphører da ved månedslutt i den måneden oppsigelsen er mottatt av Chilimobil. Utportering vil skje så fort som mulig, hvis kunden har initiert dette.

Det utbetales ikke evt. restsaldo ved oppsigelse, terminering eller utportering. Eventuelt forbruk utover inkluderte tjenester vil bli etterfakturert. Merk at tjenester levert av Chilimobils partnere som gir tilgang til innhold, løper fra bestillingdagen og faktureres fra denne dato til samme dato i påfølgende måned inntil oppsigelse. Tjenesten vil derfor bli etterskuddsfakturert sammen med annet forbruk ut over det som er inkludert i abonnementet. Siste faktura fra oss kan derfor inneholde forbruk som for eksempel Strex betalinger, roaming utenfor EU og tjenester du har kjøpt gjennom mobilabonnementet. Chilimobil kan for øvrig avslutte et Chilimobil Kontant abonnement i henhold til pkt. 4. Ved overdragelse av abonnement til annen person, overføres eventuell restsaldo til den nye personen.

Endringer av abonnement, adresser eller andre forhold må meldes Chilimobil senest innen 14 (fjorten) dager før endringen ønskes. Endringen vil være aktiv fra den første dagen i påfølgende måned. Ved bytting av abonnent vil ikke eventuelle tilgodehavende motregnes mot det nye abonnementet.

Chilimobil kan til enhver tid si opp Avtalen med Kunden med 1 (én) måneders varsel.

 1. Ansvarsbegrensning

Overfor forbrukere har Chilimobil ansvar for direkte tap som skyldes mangler ved Tjenestene, men ikke hvis Chilimobil godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Chilimobils kontroll, eller forhold som Chilimobil ikke med rimelig grunn kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av. Chilimobil har ikke ansvar for indirekte tap eller skade med mindre Chilimobil har utvist grov uaktsomhet. Chilimobils erstatningsansvar er uansett begrenset til NOK 25.000 for det enkelte skadetilfelle eller kjede av skadetilfeller med samme årsak, med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet fra Chilimobils side.

 1. Endring av priser og andre vilkår

Chilimobil kan gjøre endringer i priser og vilkår. De til enhver tid gjeldende priser og vilkår fremgår av www.chilimobil.no. Kunden oppfordres til å sjekke nettsiden jevnlig. Ved endring vil Kunden i tillegg til å bli varslet senest én (1) måned før endringene trer i kraft, bli gjort oppmerksom på adgangen til vederlagsfritt å kunne heve avtalen, jf. ekomloven § 2-4. Hvis Chilimobil ikke lenger tilbyr den aktuelle tjenesten, kan Chilimobil si opp Avtalen eller deler av den med 1 (én) måneds varsel.

 1. Bruk og tilgang til tjenester

Chilimobils  mobilabonnement med fri bruk er basert på å kunne gi Kunden forutsigbarhet. For å hindre misbruk har vi en begrensning på fri bruk til 10 000 ringeminutter, 10 000 SMS og 10 000 MMS i måneden. Dette tilsvarer 5,5 timer med utgående samtaler og 333 SMS og MMS hver eneste dag i 30 sammenhengende dager.

Chilimobil har rett til å stenge eller begrense Kundens tilgang (eller redusere Kundens hastighet) til Tjenestene dersom det etter Chilimobils vurdering er sannsynlig at misbruk pågår eller at kunden har en betalingshistorikk som ikke tilsier at kunden kan dekke forbruket. Dette gjelder f.eks. når Kunden:

 1. Bruker Tjenestene i strid med Avtalen, lov, offentlige vedtak, dom etc.
 2. Misbruker eller skaper forstyrrelser i kommunikasjonsnettet eller overfor andre abonnenter, f.eks. gjennom massekommunikasjon (spam), eller gjennom å skape trusler mot sikkerhet og helse.
 3. Krenker tredjemanns rettigheter, f.eks. ved bruk av webspidere.
 4. Benytter Tjenestene på en måte som belaster kapasiteten i mobilnettet utover en normal bruk.
 5. Tilknytter, endrer, gjør inngrep eller tilføyelser i utstyret, herunder konfigurasjon, uten Chilimobils skriftlige forhåndssamtykke.
 6. Videreselger, leier ut kapasitet, eller på annen måte tilbyr Tjenestene til tredjepart, f.eks. ved etablering av IP telefoniløsninger eller datatjenester basert på Tjenestene.
 7. Volder økonomisk tap eller skade for tredjemann eller Chilimobil.
 8. Oppgir feil eller mangelfull kundeinformasjon.
 9. Har et overforbruk av tjenestene som ikke tilsvarer normalt forbruk av tjenestene.

Hver Kunde har et maksimalt angitt trafikkvolum per måned i normal overføringshastighet inkludert i prisen. Det til enhver tid gjeldende trafikkvolumet fremgår av www.chilimobil.no. Kunden oppfordres til å sjekke nettsiden jevnlig. Hvis dette trafikkvolumet nås, har Chilimobil rett til å begrense Kundens overføringshastighet resten av måneden. Det påløper løpende kostnader utover det inkluderte datavolumet. Chilimobil vil automatisk justere Kundens hastighet opp til normal hastighet når neste periode starter.

Ved normal datatrafikk utover eventuelle inkludert mengde i abonnementet, vil kunden maksimalt bli belastet med en månedspris som fremgår av www.chilimobil.no. Ved 10 000 MB bruk utover inkludert mengde per kalendermåned anses dette som unormal høy datatrafikk, og kunden vil kunne bli belastet med løpende pris per MB ut måneden. De til enhver tid gjeldende priser fremgår av www.chilimobil.no.

Tjenestene er satt opp for bruk i Norge. Bruk av datatrafikk og -tjenester i utlandet vil føre til ekstra kostnader. Kunden er pliktig til selv å undersøke gjeldende prisnivå for det aktuelle landet på www.chilimobil.no. Maksbeløp per dag bortfaller dersom datatrafikken stammer fra bruk i utlandet. Kunden vil i dette tilfelle bli belastet løpende for all trafikk iht. gjeldende prislister, uavhengig av volum.

Tjenestene kan tilbys i kombinasjon med tredjepartstjenester. De til enhver tid gjeldende priser og vilkår for tredjepartstjenestene fremgår på www.chilimobil.no. Disse tjenestene kan også være underlagt vilkår fra samme tredjepart.

Chilimobil følger EUs retningslinjer for rettferdig bruk (fair use policy). Retningslinjene kommer til anvendelse dersom en kunde oppholder seg og/eller bruker mobilen mer i et EU/EØS-land enn i Norge over en 4-månedersperiode. I slike tilfeller tar Chilimobil kontakt med kunden, og vedkommende vil ha 14 dager på seg til å endre sitt forbruksmønster slik at marjoriteten av bruken er i Norge. Dersom kunden fortsetter å ha høyere trafikk i EU/EØS enn i Norge, vil Chilimobil begynne å ta betalt for den bruken som finner sted i EU/EØS. Forbruket som faktureres inkluderer tale, SMS, MMS og mobildata. Vanlig datakvote for måneden vil slutte å gjelde for EU/EØS og bare gjelde for Norge. Dataforbruk vil bli fakturert fra første MB. Vi benytter satsene som EU har satt:
– 0,032 EUR/min for samtaler
– 0,01 EUR/melding for SMS
– 3,50 EUR/GB for mobildata

 1. Særlige vilkår for Chili Fri Data

Kunden kan surfe ubegrenset i Norge til en fast månedspris. Når Kunden har benyttet 100 GB i løpet av en måned, justeres hastigheten til 3 Mbit/s resten av måneden.

I EU/EØS gjelder en begrensning på 41 GB per måned. Bruk utover dette belastes løpende per MB.

Det er ikke Data Rollover på Fri Data.

 1. Klage

Eventuelle klager skal rettes til Chilimobil Kundesenter på telefon 02445, eller på e-post, kundeservice@chilimobil.no. Klager kan også rettes til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) eller BKN. Klage til BKN kan først innsendes når det foreligger skriftlig avslag fra Chilimobil. Ved klager på fellesfakturerte tjenester kan klagen rettes direkte til tredjepartsleverandør. Eventuelt kan man sende klagen til Chilimobils Kundeservice som tar saken videre med tredjepartsleverandøren.

 1. Angrerett

Forutsatt at kjøpet har funnet sted ved fjernsalg og at Kunden er forbruker, har Kunden 14 (fjorten) dagers ubetinget angrerett. Fristen regnes fra Chilimobil har oppfylt sin opplysningsplikt etter angrerettloven, og angrerettskjema er mottatt av Kunden. Hvis Kunden ønsker å ta abonnementet i bruk før angrefristens utløp, må Kunden betale for den del av Tjenestene som er forbrukt samt eventuelle kostnader til installering, gebyr mv.

Angrerettskjema kan lastes ned på www.chilimobil.no. Dersom angreretten benyttes, sendes ferdig utfylt angrerettskjema til følgende adresse: Chilimobil AS, St. Jakobs plass 9, 5008 Bergen. Det er nok at angrerettskjemaet er postlagt eller levert til returadressen innen fristens utløp.

Dersom Kunden og Chilimobil ikke kommer til enighet, kan Kunden kontakte Brukerklagenemda eller nettbasert klageportal

 1. Lovvalg

Denne Avtalen er regulert av norsk rett. Eventuelle uenigheter skal først forsøkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan tvisten bringes inn for de ordinære domstoler. Verneting er Bergen tingrett.