Vilkår skadeforsikring

Knust mobil faller i regnet mot steinfliser på bakken

Chilimobil AS

NO 997 629 485 MVA

Bernt Ankers Gate 17
1534 Moss

Generelle vilkår

Chilimobil Skadeforsikring

Forsikringsbetingelser

Gjelder fra 01.10.2023

1.           Generell informasjon om gruppeforsikring

Grunnlaget for forsikringen er en kollektiv forsikringsavtale mellom W. R. Berkley Insurance AG, Svensk Filial (“Forsikringsselskapet”) og Chilimobil (“Chilimobil”) som grupperepresentant for de som oppfyller kravene for å bli med i forsikringen under punkt 2 nedenfor. De som oppfyller kravene blir heretter referert til som “gruppemedlem”. På grunnlag av gruppeavtalen kan et gruppemedlem frivillig bli med i forsikringen. Forsikirngen tegnes ved å bli med i gruppeforsikringen. 

Disse forsikringsvilkårene er forhandlet frem som en del av gruppeavtalen mellom forsikringsselskapet og Chilimobil, og gjelder mellom forsikringsselskapet og gruppemedlemmet som har tegnet forsikringen. 

2.           Hvem kan tegne forsikringen

For å tegne denne forsikringen må følgende vilkår være oppfylt:

(a)     du er den opprinnelige kjøperen og eieren av mobiltelefonen som skal forsikres;

(b)     du er over 18 år;

(c)     mobiltelefonen har gjennomgått diagnose og blitt godkjent i APP levert av Chilimobil.

Et gruppemedlem som har tegnet denne forsikringen etter tilknytning, er “sikret” i henhold til denne forsikringspolise.

3.           Når gjelder forsikringen for:

Forsikringen er gyldig fra den dato som er angitt i forsikringsbeviset. Forsikringstiden er en (1) måned og forlenges automatisk med en (1) måned om gangen og gjelder inntil forsikringstakeren sier opp forsikringen.

4.           Hvor gjelder forsikringen

Forsikringen gjelder i hele verden.

5.           Hva forsikringen gjelder – forutsetninger for dekning

Forsikringen gjelder den mobiltelefonen som er angitt i forsikringsbeviset, forutsatt at premien er betalt.

Forsikringen gjelder skader som består i manglende funksjon som følge av en plutselig og uforutsett hendelse. Med «plutselig  og uforutsett hendelse» menes at hendelsen er uventet og at den normalt ikke er mulig å forutsi eller forebygge. Forsikringen gjelder selv om mobiltelefonen blir ubrukelig som en direkte følge av en elektrisk eller mekanisk feil som oppstår utenfor produsentens garantiperiode, forutsatt at skaden er en konsekvens av en plutselig og uforutsett hendelse.

Det er maksimalt mulig å få erstatning for to (2) skader per inneværende 12-måneders periode, som beregnes fra startdatoen for forsikringen. Etter utløpet av perioden begynner en ny 12-måneders periode. Det er ikke mulig å overføre krav fra forrige periode(r) til neste 12-månedersperiode(r). 

En forutsetning for erstatning er at tidspunktet for skadens kan spesifiseres, skadehendelsen beskrives og skadestedet bestemmes.

6.           Unntak

Forsikringen gjelder ikkefor skade;

6.1    som er fremkalt forsettlig;

6.2    i form av bortkommet/mistet telefon;

6.3    ved tyveri eller tap;

6.4    som oppstår som følge av inspeksjon, vedlikehold eller rengjøring;

6.5    som følge av reparasjoner utført av en reparatør som ikke har autorisasjon fra produsenten av mobiltelefonen;

6.6    som har mindre funsjonell betydning eller er av kosmetisk karakter, for eksempel riper og bulker på mobiltelefonen, som  ikke påvirker brukervennligheten;

6.7    som har oppstått på en enhet der IMEI eller serienummeret ikke kan utledes;

6.8    som består i eller er en følge av feil som oppstår i

mobiltelefonen gjennom material- eller produksjonsfeil;

6.9    som har skjedd når mobiltelefonen har blitt brukt av andre personer enn sikrede eller hans familiemedlemmer, eller – hvis sikrede er en næringsdrivende – hans ansatte;

6.10  på eller av tilbehør eller forbruksvarer;

6.11  som består av eller er et resultat av slitasje eller aldersendring;

6.12  som er indirekte, f.eks. abonnementsavgifter, tapt informasjon, følgeskader, tapte forretningsmuligheter o.l.

7.           Sikkerhetsforskrifter

Den forsikrede mobiltelefonen skal håndteres med normal forsiktighet og i samsvar med produsentens instruksjoner og  sikkerhetsforskrifter for å forhindre skade så langt det lar seg gjøre.

Dersom sikkerhetsforskriftene ikke er overholdt, kan erstatningen reduseres. Ved grov uaktsomhet kan retten til erstatning helt bortfalle.

8.           Egenandel

Egenandelen fremgår av forsikringsbeviset ditt.

9.           Erstatningsbestemmelser ved skade

Forsikringsselskapet bestemmer om mobiltelefonen skal repareres eller erstattes med en erstatningsmobiltelefon og hvilken mobiltelefon du skal få i stedet. Erstatning kan bare gis i samme land som mobiltelefonen er kjøpt. Skadeoppgjør i form av reparasjon skjer på verksted anvist av skadesaksbehandleren.  Kontantkompensasjon gis ikke. Ved dekningsmessig skade kompenseres skaden gjennom reparasjoneller erstatningstelefon, forutsatt at reparasjonskostnaden eller kostnaden for en erstatningstelefon ikke overstiger den opprinnelige kjøpesum. 

Hvis reparasjon ikke kan utføres på mobiltelefonen, får man om mulig en erstatningstelefon av samme modell og merke, eller –  hvis en slik mobiltelefon ikke er tilgjengelig – en mobiltelefon  med nærmeste tilsvarende spesifikasjon som den skadede mobiltelefonen. Den nye mobiltelefonen vil ikke nødvendigvis være av samme farge. Forsikringen fortsetter å gjelde for den nye mobiltelefonen. 

10.        Ved skade

Skaden må meldes umiddelbart, men senest 12 måneder etter at forsikringstakeren ble kjent med skaden. Om ikke skaden meldes innenfor fristen på 12 måneder, borfaller retten til erstatning.

Hvis skademelding gjelder en skadet Apple-telefon, må funksjonen “Finn min iPhone” være slått av før skademeldingen, og også når den ødelagte mobiltelefonen ankommer verkstedet. 

Kopi av kjøpskvittering må vedlegges kravet.

Slik fungerer det ved en skade:

  • 1.      Kravet fremsettes online hos 
  • https://chilimobil-no.deviceprotection.eu.
  • 2.      Kravet tas under behandling.
  • 3.      Hvis kravet ditt blir godkjent, vil du motta et fraktbrev for å kunne sende inn den ødelagte mobiltelefonen din.
  • 4.      Verkstedet vil undersøke mobiltelefonen din og reparere, alternativ erstatte den.
  • 5.      Verkstedet fakturerer egenandel
  • 6.      Etter at egenandelen er betalt, vil verkstedet sende tilbake den reparerte eller erstattede mobiltelefonen.

11.        Når utløper forsikringen

Opphører forsikringen, er det ingen rett til fortsettelsesforsikring.

11.1   Automatisk opphør i visse situasjoner

Forsikringen opphører automatisk når den første av følgende omstendigheter inntreffer:

–        datoen da avtalen mellom Chilimobil og forsikringsselskapet opphører (se punkt 11.3 nedenfor), eller 

–        datoen da du ikke lenger er eier av mobiltelefonen som er forsikret; 

11.2   Forsikringstakers rett til oppsigelse 

Du kan si opp forsikringen når som helst ved skriftlig varsel til Chilimobil via minside.chilimobil.no

Oppsigelse av gruppen

Dersom Chilimobil sier opp gruppeavtalen som danner grunnlaget for den frivillige gruppeforsikringen, opphører alle sikredes forsikringsdekninger på det tidspunkt som er angitt i oppsigelsen, men tidligst en måned etter at oppsigelsen kom til forsikringsselskapet. Ved mottak av slik oppsigelse underretter forsikringsselskapet gjennom Chilimobil de sikrede om oppsigelsen.

11.3   Selskapets rett til å si opp avtalen 

Forsikringsselskapet kan si opp forsikringen i forsikringstiden og ved utløpet av forsikringstiden etter reglene i forsikringsavtaleloven (FAL kap4).

Dersom premien ikke betales innen rimelig tid, har selskapet rett til å si opp polisen slik at den utløper 14 dager fra oppsigelsestidspunktet, med mindre ikke premien betales innen en frist på 14 dager, jf FAL § 5-2

12.        Generelle kontraktsbestemmelser

12.1  Premie betaling

Premien belastes månedlig av Chilimobil. Eventuelle premiejusteringer vil bli kunngjort i henhold til forsikringsavtaleloven.

12.2  Angrerett

Hvis forsikringstakeren har inngått kontrakten eksternt eller utenfor forretningslokalene, har sikrede rett til å kansellere kjøpet innen 14 dager fra kontraktens inngåelse. Dette gjøres ved at sikrede logger inn på MittChili eller ringer Chilimobils kundeservice. Ved utøvelse av angreretten har sikrede rett til refusjon av premien, forutsatt at skade ikke er meldt

12.3  Force majeure

Forsikringsselskapet svarer ikke for skade som direkte eller indirekte er forårsaket av eller i forbindelse med krig, krigslignende hendelser, borgerkrig, militærøvelser, revolusjon, opptøyer, terrorisme, opprør, atom- eller atomprosess, myndighetshandlinger, beslag, streik, lockout, blokade eller lignende hendelse.

12.4  Transaksjoner i strid med gjeldende sanksjonsregler

Forsikringsselskapet vil ikke foreta noen dekning under forsikringen i den utstrekning vilkåret for slik dekning er i strid med sanksjoner eller embargoer bestemt av EU eller Norge. Dette gjelder også sanksjoner og embargoer vedtatt av USA, så lenge disse ikke er i strid med europeiske eller norske lover eller forskrifter. Er det foretatt en utbetaling som ikke når mottakeren på grunn av sanksjoner, anses selskapet for å ha oppfylt sin plikt etter avtalen. Viser det seg etter at polisen er tegnet at forsikringstakeren, sikrede eller begunstigede er underlagt sanksjoner eller embargo, har forsikringsselkapet rett til å si opp polisen med umiddelbar virkning.

12.5  Klage

For klager angående forsikringen, kontakt Aon Sweden AB, Valhallavägen 117H, 102 51 Stockholm eller via e-post klagamal.skada@aon.se. Saken din vil bli håndtert raskt, effektivt oggrundig. Hvis klagen skyldes en misforståelse eller en enkel feil, bør dette rettes opp umiddelbart.  Aon Sweden AB  skal så snart som mulig, men senest innen 14 dager, varsle deg skriftlig om hvordan Aon Sweden AB har  vurdert saken og på hvilken måte Aon Sweden AB har fulgt opp saken. Hvis klagen din ikke blir imøtekommet, vil du få en begrunnelse for dette.

Alternativt kan klage fremsettes overfor Finansklagenemnda, se https://www.finkn.no/

12.6  Revurdering av krav

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket som er truffet i forbindelse med skade, kan avgjørelsen overprøves av forsikringsselskapet. Forespørsler om ny vurdering må gjøres skriftlig til Aon Sweden AB, Valhallavägen 117H, 102 51 Stockholm eller via e-post chilimobil@aon.com

Din rett til erstatning vil da vurdert på nytt. Varsel om gjennomgangen gis skriftlig innen 14 dager etter at varselet er mottatt.

12.7  Gjeldende lov og kompetent domstol

Norsk lov gjelder for forsikringsavtalen. Tvister vedrørende avtalen skal behandles av norsk domstol. Dette gjelder selv om tvisten gjelder skader som har oppstått i utlandet. 

Personopplysninger 

Personopplysningene som gis til forsikringsselskapet og dets filial, behandles i samsvar med gjeldende databeskyttelseslovgivning og selskapets retningslinjer. Informasjon om hvordan personopplysninger behandles finner du på https://www.berkleyforsakring.se/berkley-gdpr/ 

Personopplysningene som oppgis til Aon Sweden AB behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og selskapets retningslinjer. Informasjon om hvordan personopplysninger behandles finner du på https://www.aon.com/sweden/legal-information/integritetspolicy.jsp

12.8  Forsikringsformidlere 

Forsikringen formidles av Aon Sweden AB.  Aon Sweden AB er også ansvarlig for skadebehandlingen på vegne av forsikringsselskapet. Adresse: Valhallavägen 117H, 102 51 Stockholm, 08-697 40 00, e-post: chilimobil@aon.com

12.9  Forsikringsselskapet

Forsikringsselskapet for denne forsikringen er W. R. Berkley Insurance AG, Svensk Filial. W.R Berkley Insurance AG er under tilsyn av Finanstilsynet FMA i Lichtenstein.  Forsikringsselskapet er representert i Sverige av W. R. Berkley Insurance AG, Svensk Filial, org. no 516410-2070, Birger Jarlsgatan 22, 4. etasje,  114 34 Stockholm Sverige,  Telefon: 08-410 337 00 E-post: sverige@wrberkley.com

Denne forsikringen er satt opp av UAB Aon Baltic, som også er forsikringsadministrator.